Dodeljena sredstva za sufinansiranje medija u opštini Vladičin Han

Dodeljena sredstva za sufinansiranje medija u opštini Vladičin Han

11:17
318
0
Vladičin Han Vesti
PODELI
Opština Vladičin Han

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15,12/16-аутентично тумачење), члана 24.  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“,број:16/16 и 8/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан  („Службени гласник  града Врања“, број:40/13), Општинско веће општине Владичин Хан  је на седници одржаној дана16.05.2018.године, донело је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених у члана 5. раздео 5, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, економска класификација 423 – Услуге по уговору, позиција 134. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2018. годину („Службени гласник града Врања“, број: 32/2017), у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
 2. Додељују се средства подносиоцима пројекта, и то:
Р.

бр.

Подносилац пријаве Назив пројеката Износ тражених средстава Износ

Додељених средстава

1. РТВ Хан

Снежана Динић

Владичин Хан

Млади пољопривредници 450.000,00 450.000,000
2. РТВ Хан

Снежана Динић

Владичин Хан

Жене – успешне предузетнице у општини Владичин Хан 450.000,00 350.000,00
3. ТВ Инфо Пулс

Ивана Ђорђевић-Методијев

Врање

Хански привредни мозаик 375.000,00 130.000,00
4. „ОК Радио“

Оливера Влатковић

Врање

Под будним оком грађана Владичиног Хана 440.000,00 135.000,00
5. РТВ „Bellе Amie“

Видосав Радомировић

Ниш

Владичин Хан – општина по мери грађана 440.000,00 100.000,00
6. „Ханинфо“

Милан Вучковић

Владичин Хан

Природни и туристички потенцијали у функцији бржег еконо- мског развоја општине Вла- дичин Хан

 

450.000,00 350.000,00
7. „ЈУГ пресс“

Љиљана Стојановић

Лесковац

Буџет за грађане и грађанке 380.000,00 80.000,00
8. „Радио телевизија Врање“

Зоран Величковић

Врање

„Мој Хан“ 450.000,00 400.000,00
9. „Радио телевизија Врање“

Зоран Величковић

Врање

„Помозимо сељаку“

 

298.860,00 50.000,00
10. ТВ Врањска плус

Марјан Стошић

Врање

„Пут успеха“ 450.000,00 450.000,00
11. ТВ Врањска плус

Марјан Стошић

Врање

„Пробуди свој град“ 256.485,00

 

50.000,00
12. „Југмедија“

Милица Јовановић

Лесковац

Да будемо видљиви 400.000,00 145.000,00
13. РИТАМ Д.О.О.

Небојша Алексић

Врањска Бања

„Опстанак“- Владичин Хан улаже у наталитет, борба против беле куге 449.000,00 90.000,00
14.  

 

KOPERNIKUS SYSTEMS

СрђанМиловановић

Београд

Владичин Хан на историјском путу 448.000,00 110.000,00
15.  

„Инфоактивист“

Јелена Урошевић

Бујановац

Промоција друштвене одговорности цивилног друштва на југу Србије на српском и ромском језику 450.000,00 100.000,00
Укупан износ за доделу средстава  3.000.000,00
 Укупан износ опредељних средстава Општине  3.000.000,00                                   

 

 

3.Не додељују се средства  подносиоцима следећих пројеката:

Р.

бр.

Подносилац пријаве Назив пројеката Износ тражених средстава
1. ПР Рад на веб сајтовима

Силвија Сламниг Ћузовић Аранђеловац

Седам чуда Владичиног Хана 200.000,00
2. CEEEFOR

Невена Ђукић

Београд

Еко органско-енергетски Владичин Хан 751.200,00
3. Телевизија Хан

Снежана Динић

Владичин Хан

Увођење ТВ програма о заштити жи- вотне среди- не у програм- ску ТВ шему 450.000,00
4. Народне новине

Видосав Радомировић

Ниш

Владичин Хан, права локална самоуправа 450.000,00
5. РТВ „Bellе Amie“

Видосав Радомировић

Ниш

Образовање за боље сутра 420.000,00
6. „SKAY “

Милош Стошић

Врање, Ранутовац

Владичин Хан – Добар Дан 260.000,00
7. Продукција „Клисура“

Горица Станисављевић

Грделица

Романо крло (Ромски глас) 300.000,00
8. „SKAY FM 97,7“

Милош Стошић

Врање, Ранутовац

 

И Ја сам ту! 450.000,00
9. Јужне вести

Витомир Огњановић

Ниш

Владичин Хан у слици и речима 341.000,00
10. „Телевизија Лесковац“

Наташа Ђорђевић

Лесковац

Полигон здравља и мудрости 1.318.500,00

 

11. НОВОСТИ ДАНА.

Драгана Костић

Ниш, Палилула

„Туризам и угоститељс. као лек за не- запосленост и сирома- штво у општи- ни Владичин Хан“ 420.000,00
12. РИТАМ Д.О.О.

Небојша Алексић

Врањска Бања

„Агро Хан“ 434.600,00
 1.  На основу овог решења са сваким учесником конкурса коме су опредељена средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018.годину, наведеним у ставу 2. овог Решења, биће потписан уговор.

У име општине, уговор потписује председник.

5.Решење објавити на званичном веб сајту општине Владичин Хан, www.vladicinhan.org.rs  и доставити сваком од учесника конкурса у електронској форми. 

О б р а з л о ж е њ е  

Oпштинско веће Општине Владичин Хан расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета Општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину, који је објављен 01.02.2018. године у дневном листу Информер и званичном веб сајту града Општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs, а закључен 23.02.2018. године

Општинско веће је формирало стручну комисију, Комисију за спровођење јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Владичин Хан у 2018. години саставу: Радоман Ирић новинар, из Врања; Милорад Додеровић новинар, из Ниша и Светлана Јовановић-Николић новинар, из Владичиног Хана.

По истеку рока за подношење пријава по конкурсу за спровођење јавног позива за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Владичин Хан за 2018.годину до дана 23.02.2018. године укупно је стигло 29 пројеката. Комисија за проверу документације, након спроведеног поступка допуне, а у вези документације која недостаје по јавном позиву, је утврдила да услове конкурса испуњава 27. учесника конкурса, тако да су чланови стручне комисије, расправљали само о њима. Комисија за проверу документације утврдила је да учесници конкурса не испуњавају услове конкурса и то: АГРО ЈУГ ТИМ НИШ , МАНУЕЛА РАДОЈКОВИЋ ПР.ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО – ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА  ХЕЛЛОАНИМАТИОН НИШ из разлога што нису доставили документацију по конкурсу нису доставили доказ-решење о регистрацији медија у регистар медија који се води у агенцији за привредне регистре са подацима уписаним у складу са законом, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ДЕМОКРАТИЈУ БУЈАНОВАЦ ИНФОАКТИВНОСТ из разлога што нису доставили доказ о овереној изјави сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован објављен у том медију.

Од разматраних 27 пројеката, чланови Комисије су подржали 15 пројекта за које су сматрали да су квалитетни, добро образложени и да испуњавају критеријуме конкурса, а посебно да доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Владичин Хан. Приликом одлучивања о висини додељених средстава Комисија је ценила адекватну спецификацију буџета.

Након стручне анализе и оцењивања пројеката поднетих на конкурс, а на основу критеријума утврђених чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“,број:16/16 и 8/27), Комисија је у складу са чланом 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“,број:16/16 и 8/27) , сачинила образложени предлог о додели средстава, на начин ближе описан у диспозииву овог решења и доставила Предлог одлуке о додели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Владичин Хан којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2018.годину.

Комисија је у образложењу своје одлуке навела следеће

Разлози због којих се предлаже суфинасирање појединих пројеката:

1.Подносилац пријаве РТВ Хан  Снежана Динић, назив пројекта „Млади пољопривредници“  Комисија је овај пројекат у потпуности подржала јер сматра да је он у функцији бржег економског развоја општине, кроз деловање у сектору пољопривреде, који је протеклих неколико година и поред одличних услова био на периферији друштвених збивања.

 1. Подносилац пријаве РТВ Хан Снежана Динић, назив пројекта Жене успепешне предузетнице у Општини Владичин Хан. Комисија је прихватила овај пројекат јер је редакција портала понудила исувише убедљиве садржаје на који начин ће инспирисати незапослене жене у Општини Владичин Хан да покрену сопствену производњу, а самим тим да мењају економски положај и свој положај у друштву.
 2. ТВ Инфо Пулс Ивана Ђорђевић – Методијев Врање, назив пројекта Хански привредни мозаик. Комисија је подржала овај пројекат убеђена да ће Инфо плус својим ТВ причама и репортажама, ставити до знања локалној и широј јавности, колико су врата општине Владичин Хан отворена за нове инвеститоре.
 3. Подносилац пријаве“ОК Радио“ Оливера Влатковић Врање, назив пројекта Под будним оком грађана Владичиног Хана . Редакција портала је убедила чланове комисије да ће бројем и карактером интерактивних садржаја, добијених у посебној форми комункицаји са грђанима битно утицати на рад и понашање припадника локалне самоуправе, због чега је овај пројекат подржан.
 4. РТВ „Belle Amie“ Видосав Радомировић Ниш, назив пројекта Владичин Хан по мери грађана. Пројекат нуди оно што је у жижи интересовања грађана Владичиног Хана, економско јачање општине, привлачење нових инвеститора и отварање нових радних места, због чега је комисија одлучила да га подржи.
 5. „Ханиинфо“ Милан Вучковић Владичин Хан назив пројекта „Природни и туристички потенцијали у функцији бржег економског развоја општине Владичин Хан. У последње 3-4 године у Владичин Хан је стигло неколико инвеститора који су отворили близу 2000 нових радних места . Ову, најважнију друштвену тему у Општини портал жели да потпомогне новим садржајима који ће инспирисати нове инвеститоре, донаторе, предузетнике да брже предузимају иницијативе које ће бити у функцији још бржег економског развоја, због чега је комисија одлучила да подржи овај пројекат.
 6. „ЈУГпрес“ Љиљана Стојановић Лесковац, назив пројекта „Буџет за грађане и грађанке. Комисија предлаже да се пројекат суфинаира средствима грађана општине Владичин Хан, собзиром да је реч о едукативној материји који гражани познају недовољно , а она је изузетно битна за укупан квалитет живота.
 7. Радио телевизија Врање Зоран Величковић назив пројекта „Мој Хан“. Комисија је подржала пројекат собзиром да ће га реализовати респектабилна ТВ кућа и да ће, захваљујући томе гледаоци из прве руке добити информације од значаја за квалитет живота и рад грађана Општине Владичин Хан
 8. Радио телевизија Врање Зоран Величковић назив пројекта „Помозимо сељаку“ Комисија је подржала овај пројекат, истина јако скромним средствима јер сматра да је ова тема од јавног интереса за Општину Владичин Хан обзиром да у структури привреде, пољопривреда основну грану.
 9. ТВ Врањска плус Маријан Стошић, Назив пројекта „Пут успеха“ Комисија је заузела став да је ово један темељит и заокружен пројекат који је апсолузтно у функцији убрзаног економског развоја општине Владичин Хан, довођења нових инвеститора и отварања нових радних места. Због тога је подржан , јер су ова питања кључна за будућност општине Владичин Хан.
 10. ТВ Врањска плус Mарјан Стошић Врање назив пројекта „Пробуди свој град“.Како портал намерава да овим чином изврши тиху „едукацију“ грађана у циљу доношења различитих одлука, комисија сматрада је то без сумње у јавном интересу Општине Владичин Хан.

12“Југомедија“ Милица Јовановић Лесковац назив пројекта „Да будемо видљиви“. Комисија је овај пројекат подржала с обзиром да је његова тема присутна у Општини Владичин Хан а да је овај портал већ показао да је његова редакција квалификована да прати овај проблем.

 1. РИТАМ ДОО назив пројекта „Опшстанак“ Владичин Хан улаже у наталитет борба против беле куге. Комисија сматра да ће ТВ Ритам успешно реализовати овај пројекат пропорционално одобреним средствима чиме ће бити испуљен јавни конкурс.
 2. KOPERNIKUSSYSTEMS Срђан Милошевић назив пројекта Владичин Хан на историјском путу. Афирмација позитивних вредности свих актера у пројекту који учествују побољшању квалитета живота, без сумње је јавни интерес општине Владичин Хан, због чега је комисија подржала овај пројекат.
 3. „Инфоактивист“ Јелена Урошевић Бујановац назив пројекта „Промоција друштвене оправданости цивилног друштва на југу Србије на српском и ромском језику. Комисија је подржала овај пројекат јер је једини у округу који се бави овом материјом, те стога и испуњава јавни интерес.

Разлози због којих се не предлаже суфинасирање појединих пројеката:

1.ПР Рад на веб сајтовима Силвија Сламинг Ђузовиц Аранђеловац назив пројекта Седам чуда Владичиног Хана. Комисија није прихватила пројекат јер сматра да се понуђеном ценом не може реализовати на квалитетан начин те да се њиме не могу обухватити све знаменитости и туристички потенцијали.

2.CEEFOR Невена Ђукић назив пројекта Еко органско-енергетски. Комисија није прихватила овај пројекат јер сматра да су буџетска средства од 3 милиона динара која су предвиђена за суфинансирање медија, исувише скромна да би се парцијално ушло у финансирање овако деликатног и превише стручног посла који нуди овај пројекат.

 1. Телевизија Хан Снежана Динић назив пројеката Увођење ТВ програма о заштити животне средине у програмску ТВ шему. Комисија овај пројекат није прихватила јер аутор није пондио адекватну техничку опрему којом би пројекат био реализован а посебно људске и стручне потенцијале за реализацију ове емисије.
 2. Народне новине Видосав Радомировић Ниш назив пројекта Владичин Хан права локална самоуправа. Комисија није пројекат прихватила јер се лист „Народне новине“ не дистрибуира и не продаје на територији општине Владичин Хан.
 3. РТВ“BelleAmie“Видосав Радомировић Ниш назив пројекта Образовање за боље сутра. Комисија није прихватила пројекат јер је скуп, недоречен и написан тако да су у њему не препознају суштина и циљна група да ли је то образовање, да ли су то млади, да ли су то омладинске организације или истакнути појединци. Аутор пројекта је понављањем реченица и података направио велики неред.

6.“SKAY“ Милош Стошић Врање, Ранутовац назив пројекта Владичин Хан Добар Дан. Комисија није прихватила овај пројекат јер сматра да је укључење гледаоца и ад хок разговори о свему и свачему, без концепције садржаја, смисла, својеврстан „Ријалити“ информативни програм не може бити јавни интерес грађана општине Владичин Хан.

 1. Продукција „Клисура“ Горица Станисављевић Грделица. Комисија није прихватила овај пројекат с обзиром на изузетно малу гледаност и чињеницу да ова телевизија нема шта да тражи у конкуренцији са четири врањске телевизије које покривају ову општину, чиме не би био задовољен јавни интерес грађана општине Владичин Хан.
 2. .“SKAY FM 97,7“ Милош Стошић Врање, Ранутовац.Комисија није подржала овај пројекат јер сматра да је он истоветан пројекту Владичин Хан Добар Дан, који је само друкчије формулисан у „упакован“, та да би својом реализацијом произвео исте „Ријалити“ последице.
 3. Јужне вести Витомир Огњановић Ниш назив пројекта Владичин Хан у слици и речима. Комисија цени квалитет и реноме куће која је понудила овај пројекат , али га је резултатом 2:1 одбила из два разлога: што је за ову локалну самоуправу скупо три прилога финансирати са 341 хиљаду динара; и што би евентуалном симболичном сумом, недовољном за реализацију, вероватно скрнавили идеју аутора пројекта.
 4. „Телевизија Лесковац“ Наташа Ђорђевић назив пројекта Полигон здравља и мудрости. Комисија није прихватила овај пројекат с обзиром на изузетно малу гледаност и чињеницу да ова телевизија нема шта да тражи у конкуренцији са четири врањске телевизије које покривају ову општину, чиме  не би био задовољен јавни интерес грађана општине Владичин Хан.
 5. НОВОСТИ ДАНА Драгана Костић Ниш, Палилула назив пројекта „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општи ни Владичин Хан“. Комисија није прихватила овај пројекат с обзиром да сличан пројекат портала Ханинфо нуди комплетнију грађу из ове материје, а осим тога садржаје ће радити медијски ствараоци који су у свакодневном додиру са овом материјом, а посебно што су тему пројекта ставили у функцију бржег економског развоја.
 6. РИТАМ Д.О.О Небојша Алексић Врањска бања назив пројекта „Агро Хан“ Пројекат није прихваћен јер комисија сматра да је он класичан пример за ТВ, а не радијски пројект, јер ће на овај начин слушаоци бити ускраћени да виде шта се то ново нуди на плану продуктивности и модернизацији пољопривредне производње. Зато ауторима саветује да га понуди за неки ТВ пројекат.

Општинско веће Општине Владичин Хан је на седници одржаној дана 16.05.2018.године, разматрало предлог Комисије за доделу средстава и једногласно усвојило исти.

Из напред наведеног  одлучено  је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није дозвољена жалба. Против истог може се покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду одељење у Нишу у року од 30 дана од дана пријема истог..

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

БРОЈ:06- 72/3/18-III

                                                            

                                                                                                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                      Владимир Костић

 

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Poštovani čitaoci,
Molimo vas da se pridržavate sledećih pravila za pisanje komentara:

Komentari čitalaca treba da budu u vezi sa temom vesti.
Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti, ili bilo kakav nezakonit sadrzaj, neće biti objavljeni.

Komentari koji sadrže promovisanje i linkove drugih sajtova, neće biti objavljeni.

Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Vladičin Han Vesti.

Komentari u kojima redakciji skrećete pažnju na eventualne propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali će biti prosleđeni urednicima Vladičin Han Vesti i na tome vam se zahvaljujemo.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Vladičin Han Vesti se možete obratiti ovde: info {at} vladicinhanvesti {dot} rs